Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2011 Starosty Średzkiego z dnia 03 stycznia 2011 r.
 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2011
Starosty Średzkiego
z dnia 03 stycznia 2011 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2010 Starosty Średzkiego z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej"

 

Na podstawie art.10 i art.!3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz zgodnie z art. 17 ust.3 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

§2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww. instrukcją i przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

 

 

Stareosta Średzki
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Załącznik do pobrania:

  •  Załącznik nr 1 - Polityka rachunkowości - do pobrania (plik pdf)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (05/04/2011 08:08:37)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (05/04/2011 09:48:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (05/04/2011 09:48:27)
Lista wiadomości