Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 210/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku
Uchwała Nr 210/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

  Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz § 6 pkt 2 uchwały nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwala się, co następuje:

  § 1. W uchwale nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałą nr V/41/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 roku, uchwałą nr 59/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2019 roku, uchwałą nr 62/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 roku, uchwałą nr VII/46/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku, uchwałą nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 marca 2019 roku, uchwałą nr IX/56/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 roku, uchwałą nr 117/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr X/67/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr 133/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2019 roku, uchwałą nr XI/74/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2019 roku, uchwałą nr 151/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 roku, uchwałą nr XII/84/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, uchwałą nr 188/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2019 roku, uchwałą nr 198/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 roku, uchwałą nr 200/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lipca 2019 roku, uchwałą nr 205/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę       205.762,50,-
do kwoty     60.713.450,95,-

zwiększa się dochody bieżące
o kwotę      205.762,50,-
do kwoty     51.001.135,25,- 

2. w § 1 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę       79.992,50,-
do kwoty       9.940.121,75,-

3.w § 1 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
o kwotę       125.770,00,-
do kwoty     271.224,00,-

4. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę       205.762,50,-
do kwoty     68.749.551,83,-

zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę       205.762,50,-
do kwoty     50.875.715,01,-

5. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę        79.992,50,-
do kwoty        9.940.121,75,-

6. w § 2 ust. 2 pkt 3)
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
o kwotę         125.770,00,-
do kwoty         271.224,00,-

7.w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst (§ 2 ust. 2 pkt 5) dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 5a, 5b i 8b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b i 4a.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

/-/Starosta
Ernest Iwańczuk

  Załączniki do Uchwały:Uzasadnienie
do uchwały nr 210/2019
  Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

    Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem:
1.zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rozdziałach:
- 75411 w kwocie 60.848 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
-  85321 w kwocie 28.231 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 85321 w kwocie 2.530,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 85508 w kwocie 114.153 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego,
o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30 lipca 2019 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. zmian na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 r. dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85595 § 2110 o kwotę 11.617 zł oraz zwiększenia w rozdziale 85510 § 2160 o kwotę 11.617 zł. Odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.,

3. przeniesienia planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w Liceum Ogólnokształcącym w ramach programu ERASMUS+ pn. „Migration and refugge crisis from the students point of view" (rozdział 80120) w kwocie 551,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań projektowych.

4. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału:
- 80120 w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
- 70005 w Starostwie Powiatowym w kwocie 3.467 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe oraz uzupełnienie znaków ewakuacyjnych.
- 75020 w Starostwie Powiatowym w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na delegację, ryczałty oraz zwrot dotacji.

5. przeniesienia planu wydatków finansowanych z  dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału:
- 70005 w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.733 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej.
- 75411 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 21.579 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu oraz nagrody uznaniowe dla pracowników.    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Manuela Zimowska (16/08/2019 13:04:22)
  • publikację informacji: Manuela Zimowska (16/08/2019 13:08:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (16/08/2019 13:10:10)
Lista wiadomości