Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 227/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2019 r.
Zmiany:

Uchwała Nr 227/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.  

Na podstawie uchwały nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. Zobowiązuje się wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Powiatu Średzkiego oraz z budżetu państwa do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2020 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na rok 2020 i lata następne.  

§ 2. 1. Określa się założenia do projektu budżetu  powiatu na 2020 rok, w tym:
a) zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
b) podstawowe założenia do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok w zakresie prognozowania dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr  2,
c) podstawowe założenia do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2.  Do opracowania materiałów planistycznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego, jednostki organizacyjne Powiatu Średzkiego, inspekcje i straże oraz do wprowadzania zmian w trakcie roku budżetowego wykorzystuje się aplikację LBPP i PABS, która jest elementem składowym Platformy Budżetu Zadaniowego (PBZ) przeznaczonym do obsługi procesu planowania budżetu w układzie zadaniowym.
3.  Do opracowania wykazu umów wieloletnich oraz zmian w trakcie roku budżetowego wykorzystuje się formularz stanowiący Załącznik nr 4.
4.  Określa się zakres prac, terminy oraz miejsca składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.              

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Średzkiego.              

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania projektu budżetu na rok 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.    


Starosta
/-/Ernest Iwańczuk


Załączniki do uchwały:

Uzasadnienie
do uchwały nr 227/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.              

Na podstawie uchwały nr XLI/240/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku Rady Powiatu Średzkiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego określa materiały planistyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 oraz określa zasady opracowania tych planów. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/09/2019 10:18:11)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/09/2019 10:18:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (21/10/2019 12:00:29)
Lista wiadomości