Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 247/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2019 r.

Uchwała Nr 247/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 października 2019 roku  

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 294) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Ogłasza nabór na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 roku.         
2. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.         
3. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik do ogłoszenia.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Ernest Iwańczuk


Załącznik do uchwały:
  • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - do pobrania (plik doc).


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 247/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r.    

Zgodnie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie. W związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.   
                       
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (31/10/2019 08:38:52)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (31/10/2019 08:38:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (31/10/2019 08:38:52)
Lista wiadomości