Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Praca w Starostwie

Praca w Starostwie

Starosta Średzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza Powiatu Średzkiego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

STAROSTA ŚREDZKI
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SEKRETARZA POWIATU ŚREDZKIEGO
w  Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.


   
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie,
b) co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz 902 ze zmianami), w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w ww. jednostkach, oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych , 
c) obywatelstwo polskie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g)
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
h) z
najomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na ww. stanowisku,
i)  wysoka kultura osobista,
j) umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres.          

2. Wymagania preferowane

a) kwalifikacje z zakresu prawa, ekonomii, administracji, zarządzania,
b)
kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze menadżerskim w jednostkach samorządu terytorialnego, w ich jednostkach organizacyjnych, spólkach komunalnych,
c) wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego,
d)
umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy koncepcyjnej,         
e) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
        
f) umiejętność zarządzania zespołem,
        
g) umiejętności interpersonalne i negocjacyjne, asertywność,
        
h) kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
        
i) ukierunkowanie na  samokształcenie i doskonalenie zawodowe.
 

3.
Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku:
a)
podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie Starostwa,
b) opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz opiniowanie pod względem merytorycznym regulaminów bądź statutów powiatowych jednostek organizacyjnych,
c)
koordynowanie prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, udział w posiedzeniach Zarządu oraz nadzorowanie wykonania decyzji Zarządu,
d)
koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
e)
kierowanie pracami Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji oraz pracami Biura Rady,
f)
prowadzenie spraw dot. kontroli zarządczej i przeprowadzania audytu w Powiecie,
g) koordynowanie działań związanych z wyborami i referendami.  

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

Praca stojąco-siedząca, przy komputerze. Miejsce pracy znajduje się na parterze -  dostęp do windy.       

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu lipcu 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6%.  

6.  Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - do pobrania (plik doc) lub w pok. 113 w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje,
c) informacja zwierająca szczegółowy opis wykonywanych zadań i obowiązków, które potwierdzą posiadane doświadczenie i umiejętności - zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu w pkt 2  b) d) e) f).
d) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata,  że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na niniejszym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,
g) kandydat będący osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
h)
podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922)."
i)
kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. zobowiązany jest do złożenia właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, podając w niej datę złożenia oraz organ, któremu zostało ono przedłożone (Dz. U. z 2016 poz 1721 ze zmianami - art. 4 pkt 32, art. 7 ust 2, 3, 3a, art. 8 pkt 31)  

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp., elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) znajdującą się na stronie internetowej www.powiatsredzki.pl w przypadku opatrzenia wymaganych dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu Średzkiego, w terminie do dnia  20 października 2017 r.

Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   /bip.powiatsredzki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przy ul. Daszyńskiego 5.            


Starosta Średzki
 
/-/ Marcin Bednarz
               


Środa Wielkopolska, 22 sierpnia 2017 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (22/08/2017 13:57:32)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (22/08/2017 14:03:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/12/2017 17:33:16)
Lista wiadomości