A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Załatw sprawę w urzędzie Zabytki Składanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Średzkiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego.

Składanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Średzkiego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego.


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63- 000 Środa Wlkp. tel. 61 285 80 51, fax 61 285 32 52,
Wydział  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, parter, pokój 135
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
tel. 61 286 62 26, 61 286 62 27, 61 286 62 28
e-mail: oks@powiatsredzki.pl  
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
 • w poniedziałki 8:00 - 16:00
 • od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
lub w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5) jeżeli uzgodniono to wcześniej z interesantem.
Punkt Obsługi Klienta  czynny jest w poniedziałki do godz. 16:00, od wtorku do piątku do godz. 15:00.
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem  osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
O terminie przyznania dotacji lub konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany zgodnie z ustaleniami, telefonicznie, drogą elektroniczną, bądź pocztową.
Wymagane dokumenty: 
 • wniosek - do pobrania,
 • pełna nazwa właściciela zabytku realizującego zadanie,
 • wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz z kopią decyzji o jego wpisie do rejestru oraz tytułem prawnym do zabytku,
 • zakres planowanych do wykonania prac remontowych uzgodniony z Wojewódzkim  Konserwatorem zabytków, a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez właściwy  organ projekt budowlany,
 • termin i miejsce realizacji,
 • kosztorys określający zakres prac,
 • wysokość wnioskowanej dotacji,
 • oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych, na dofinansowanie wymienionych we wniosku  prac lub robót,
 • wykaz prac wykonywanych w ciągu ostatnich 5 -ciu lat, z podaniem wysokości poniesionych wydatków,
 • inne dane przybliżające celowość realizacji zadania,
Rozliczenie otrzymanej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru, nie będących własnością Powiatu Średzkiego - wzór sprawozdania - do pobrania.
 
Sprawozdanie należy składać w terminie określonym w zawartej umowie.
Termin składania wniosków: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Czas załatwienia sprawy:
Wnioskodawcy otrzymują pisemną informację, po podjęciu przez Radę Powiatu Średzkiego uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru, nie będących własnością Powiatu Średzkiego na dany rok.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków (Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zmianami), Uchwała Nr XI/69/2007  Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 r. (publikacja:Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 198, poz. 4530 z 2007 roku) - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2007-rok.html?pid=547
baner300x250