A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu LVI sesja Rady Powiatu Średzkiego V kadencji

Informacja z przebiegu LVI sesja Rady Powiatu Średzkiego V kadencji

która odbyła się 31 stycznia 2018 roku o godz. 13.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

01.02.2018


31 stycznia 2018 roku o godz. 13.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się LVI sesja Rady Powiatu Średzkiego V kadencji.
 
Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego pani Jadwiga Wieland, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.  

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała zmianę porządku obrad, która polegała na dodaniu w punkcie nr  9 - „podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:"
- projektu uchwały o numerze roboczym 14 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja Rowu Topolskiego od km 0+000 do km 4+290 Jarosławiec - Środa Wielkopolska".  

Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie.  
W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż pani Ewa Kusik - Przewodnicząca Rady Powiatu w okresie między sesjami uczestniczyła w  następujących wydarzeniach:
 • 27 grudnia 2017 r. - w obchodach 99 - rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 • 12 stycznia 2018 r. - w spotkaniu w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie,
 • 17 stycznia 2018 r. - w uroczystości poświęcenia nowo zakupionej karetki dla Szpitala Średzkiego,
 • 19 stycznia 2018 r. - w koncercie noworocznym organizowanym przez Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni uprzednio otrzymali w formie elektronicznej, o następującej treści:

Decyzje Zarządu
Zarząd zatwierdził Plan pracy Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Środzie Wielkopolskiej na 2018 rok. Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej działa obecnie w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i prowadzi działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Do przedmiotowego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2018, opracowanego przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej, Wojewoda Wielkopolski nie wniósł zastrzeżeń.  

Zarząd jednogłośnie udzielił upoważnienia Pani Bernadecie Staszak, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu konkursowego pn. „Usługi społeczne, w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,  Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Powiat Średzki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, może uzyskać dofinansowanie na realizację projektu pn. „Usługi społeczne, w tym mieszkania chronione i  wspomagane w powiecie średzkim".   Jest to jeden z tzw. projektów „miękkich",  który jest kompatybilny ze złożonym wcześniej projektem na infrastrukturę społeczną i adaptację budynku na Małej Klasztornej. W  poprzednim inwestycyjnym projekcie planowaliśmy 98% przeznaczyć na roboty budowlane, a w niewielkim zakresie na wyposażenie. W przedmiotowym projekcie tzw. „miękkim" jest również możliwość o ubieganie się o środki na wyposażenie. Termin składania wniosków aplikacyjnych jest do końca stycznia 2018 r. Według wstępnych obliczeń wartość projektu wyniesie ok. 1.850.000,- Wkład własny, który wynosi 5% stanowić będzie nasza kadra zaangażowana w rodziny zastępcze. Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 540/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim pn. Zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu średzkiego. Zarząd Powiatu Średzkiego 9 stycznia 2018 r. uchwałą Nr 554/2018 powołał Komisję Konkursową której zadaniem była ocena merytoryczna ofert. Przewodniczącą Komisji Konkursowej została Pani Joanna Grzelka - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, a członkami jej zostali Pani Ewa Andrzejewska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej i Marek Witczak - Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. 24 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację powyższego zadania. Komisja Konkursowa przedstawiła Zarządowi informację dotyczącą postępowania konkursowego i zarekomendowała Zarządowi ofertę Stowarzyszenia „Zawsze dla Średzian". Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii w/w komisji postanowił wesprzeć Stowarzyszenie „Zawsze dla Średzian" w realizacji zadania publicznego pn.: „Półkolonie zimowe Zawsze dla Średzian" przekazując na realizację tego zadania dotację w wysokości 70.000 zł.  

Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 550/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 r. w Powiecie Średzkim. Zarząd Powiatu Średzkiego 17 stycznia 2018 r. uchwałą Nr 557/2018 powołał Komisję Konkursową, której zadaniem była ocena merytoryczna ofert. Przewodniczącą Komisji Konkursowej została Pani Joanna Grzelka - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, a członkami jej zostali Pani Ewa Andrzejewska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej i Marek Witczak - Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.   17 stycznia br. Zarząd Powiatu Średzkiego przyjął i przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Radzie Powiatu Średzkiego, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki, Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.  

Przetargi
Zarząd Powiatu Średzkiego podjął decyzje w sprawie:
1. Oddania w najem na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 1/2 w pomieszczeniu o powierzchni 12,65 m² znajdującego się na parterze budynku przy ul. Daszyńskiego 5; miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m² ustalono w wysokości 12,00 zł + VAT.
2. Oddania w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 750/25.; miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 1980,00 zł + VAT.
3. Zawarcia umowy na zarządzanie Stadionem lekkoatletycznym im. Miłosza Józefa Szczepańskiego. Zarządcą Stadionu została Spółdzielnia Socjalna HIT. Umowa na zarządzanie ww. obiektem została zawarta na okres do dnia 31.03.2018 r.  
4. Zbycia w formie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki niezabudowanej położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:   

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Przeznaczenie w MPZP
3803
+ udział w wys. 1071/10.000 w dz. 3783 i 3796
0,4092 ha   457.054 zł + VAT*   46.000 zł działka nr 3803 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3783 0,1609 ha - - Tereny dróg wewnętrznych.
3796 0,5838 ha - - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg wewnętrznych; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
*Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku, w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego  w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.  

5. Zbycia w formie drugich przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:  
     
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Przeznaczenie w MPZP
3795
+ udział w wys. 1.000/10.000 w dz. 3783 i 3796
0,3822 ha   426.882 zł + VAT*   43.000 zł działka nr 3795 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3794 + udział w wys. 700/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,2673 ha   298.577 zł + VAT*   30.000 zł działka nr 3794 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3793 + udział w wys. 993/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,3796 ha   423.969 zł + VAT*   42.000 zł działka nr 3793 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg wewnętrznych; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3782 + udział w wys. 720/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,2752 ha   307.371 zł + VAT*   31.000 zł działka nr 3782 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg wewnętrznych; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3813 + udział w wys. 654/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,2500 ha   279.222 zł + VAT*   28.000 zł działka nr 3813 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3812 + udział w wys. 869/10.000 w dz. 3783 i 3796   0,3321 ha     370.929 zł + VAT*   37.000 zł działka nr 3812 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3810 + udział w wys. 950/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,3630 ha   405.448 zł + VAT*   41.000 zł działka nr 3810 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3807 + udział w wys. 1283/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,4900 ha   547.327 zł + VAT*   55.000 zł działka nr 3807 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3805 + udział w wys. 1072/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,4098 ha   457.699 zł + VAT*   46.000 zł działka nr 3805 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
3850 + udział w wys. 688/10.000 w dz. 3783 i 3796 0,2630 ha   293.741 zł + VAT*   29.000 zł działka nr 3850 - tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.  
3790   1,0353 ha   1.035.300 zł + VAT*   104.000 zł działka nr 3790 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z istniejącą napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV.
3814 0,0144 ha 14.400 zł + VAT* 1.400 zł Tereny urządzeń infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
3815 + udział w wys. 777/10.000 w dz. 3852 0,3565 ha 375.810 zł + VAT* 38.000 zł działka nr 3815 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
3811
+ udział w wys. 866/10.000 w dz. 3852
0,3970 ha 418.522 zł + VAT* 42.000 zł działka nr 3811 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
3808 + udział w wys. 877/10.000 w dz. 3852 0,4021 ha   423.895 zł + VAT* 42.000 zł działka nr 3808 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
3806 + udział w wys. 876/10.000 w dz. 3852 0,4017 ha   423.470 zł + VAT*   42.000 zł działka nr 3806 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
3851 + udział w wys. 1439/10.000 w dz. 3852 0,6599 ha   695.662 zł + VAT*   70.000 zł działka nr 3851 - tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3821
+ udział w wys. 805/10.000 w dz. 3852
0,3692 ha   389.206 zł + VAT*   39.000 zł działka nr 3821 - tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; pas technologiczny dla linii elektroenergetycznej 15kV; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3822 0,2705 ha   270.500 zł + VAT*   32.000 zł Tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
3820 + udział w wys. 1167/10.000 w dz. 3852 0,5352 ha   564.202 zł + VAT*   56.000 zł działka nr 3820 - tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; pas technologiczny dla linii elektroenergetycznej 15kV; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3819 + udział w wys. 1537/10.000 w dz. 3852 0,7047 ha   742.898 zł + VAT*   74.000 zł działka nr 3819 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; pas technologiczny dla linii elektroenergetycznej 15kV; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3853 + udział w wys. 1656/10.000 w dz. 3852 0,7591 ha   800.255 zł + VAT*   80.000 zł działka nr 3853 -tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; pas technologiczny dla linii elektroenergetycznej 15kV; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3852 0,4142 ha - - Tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; pas technologiczny dla linii elektroenergetycznej 15kV; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
3783 0,1609 ha - - Tereny dróg wewnętrznych.
3796 0,5838 ha - - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny dróg wewnętrznych; pas technologiczny dla kolektorów sanitarnych.
* Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.  
Przetargi na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbędą się w dniu 12 marca 2018 roku, w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego  w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5. 

Inwestycje i remonty na drogach powiatowych
Roboty wykonane na drogach powiatowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie Wielkopolskiej od 20.12.2017 do 24.01.2018 r.:
 1. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu „ masą na zimno" przy  drogach nr: 2411P Środa - Pławce, 4084P Kruczyn-Chwalęcin, 3671P Sulęcin - Solec, 3741P Klęka - Radliniec, 3666P Zberki - Miłosław, 3770P Bieganowo - Babin, 3724P Poselska, 3667P Olszewo - Szlachcin, 3662P Środa Wlkp. - ul. Nekielska,
 2. Objazd dróg pod względem oznakowania pionowego wszystkie pięć gmin.
 3. Równanie dróg  równiarką  drogi nr 3672P Słupia Wielka - Pętkowo,
 4. Wymiana lin na przeprawie promowej w m. Dębno przy drodze nr 2907P.
 5. Usuwanie gałęzi za pomocą rębaka przy drogach nr 3667P Olszewo - Szlachcin i 3663P Rusibórz - Kopaszyce.
 6. Wycinka drzew przy drogach nr: 3735P Młodzikowo - Sulęcin, 2443P Biskupice, 3678P Klęka - Wolica Nowa, 3663P Rusibórz - Kopaszyce, 3718P Poświątno.
 7. Naprawa słupków drogowych przy drodze nr 2410P Środa - Jarosławiec.
 8. Wymiana barier drogowych przy drodze nr 3726P - ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp.  

Roboty wykonane na drogach powiatowych przez Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej:
 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 3735P Zaniemyśl-Sulęcin w m. Kępa Wielka - w zakresie poszerzenia drogi na odcinku o długości ok. 180 m.
 2. Wykonanie drenażu na ul. Kórnickiej od ul. ul. Akacjowej do przejazdu kolejowego
 3. Wycinka i karczowanie krzewów na drodze powiatowej nr 3769P Dębicz - Babin
 4. Remonty cząstkowe na drodze powiatowej nr 3743P Kruczyn - Boguszyn, 3745P Skoraczew - Kruczyn, 4084P Chromiec - Chwalęcin, 3744P Skoraczew - Kruczyn, 3676P Sulęcinek - Murzynowo Leśne
 5. Ścinka poboczy i kopanie/pogłębianie rowów na drodze powiatowej nr 3675P Czarnotki - Młodzikówko
 6. Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drodze powiatowej nr 3670P Brodowo - Nietrzanowo
Ponadto w grudniu 2017 r. wykonano:
 • zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową w rejonie ronda na skrzyżowaniu ulicy Kórnickiej i Prądzyńskiego za kwotę 45 940,50 zł,
 • przystanek do taksówek w rejonie ul. Poselskiej za kwotę 23 051,33 zł,
 • nową nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej nr 2907P Dębno na odcinku ok. 440 mb za kwotę  119 998,80 zł,
 • nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej nr 3742P w m. Aleksandrów na odcinków ok 430 mb za kwotę 152 145,10 zł,
 • sieć kanalizacji deszczowej dla odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr  2411P Kostrzyn - Środa Wielkopolska - I etap w m. Zielniki za kwotę 155 987,00 zł,
W styczniu br. zakończył się remont pomieszczeń na II piętrze w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej. Wartość prac budowlanych  to 139 974,00 zł. W pomieszczeniach będzie mieścił się Wydział Finansów i Budżetu tut. Starostwa.  

Oświata, Kultura i Sprawy Obywatelskie
Sport
Starosta Średzki podjął decyzję o przyznaniu 3 nagród za osiągnięte wyniki sportowe na łączną kwotę 5.250 zł.  

Starosta Średzki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe dla 11 osób.  

9 stycznia br. Zarząd Powiatu Średzkiego przyznał dotację na zadania związane z rozwojem sportu w 2018 r. Klubowi Sportowemu „POLONIA" - sekcja piłki nożnej Środa Wielkopolska w kwocie 34.500 zł.  

Sprawy społeczne
Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w Środzie Wielkopolskiej i Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zorganizowali bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.  Z badań skorzystało 20 pań.  

Zarządzanie kryzysowe
W styczniu br. rozliczona została pomoc finansowa Powiatu Średzkiego przekazana na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków, zgodnie z zawartymi umowami - Gmina Krzykosy 15.300,00 zł, Gmina Środa Wielkopolska 8.366,87 zł, Gmina Zaniemyśl 3.100 zł . Rozliczona została również kwota 21.000 zł - Pomoc Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Zaniemyśl.  

12 stycznia 2018 r. w ramach budżetu Urzędu Wojewódzkiego za kwotę 45.000 zł zamontowany został serwer  wraz z oprogramowaniem umożliwiający cyfrowe sterowanie Systemem Ostrzegania i Alarmowania w Powiecie Średzkim. Powiat Średzki jest 4 Powiatem, nie wliczając Powiatów Grodzkich, który posiada w/w serwer   19 stycznia br. odbyła się wideokonferencja wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmann i Wicewojewody Marleny Maląg dla wszystkich powiatów woj. Wielkopolskiego, której celem było podsumowanie szkód wyrządzonych przez Orkan Fryderyk.  

Ponadto informuję, że w dniach od 6 do 22 marca w Powiecie Średzkim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie mieści się w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 30. W tym roku w Powiecie Średzkim podlegać kwalifikacji wojskowej będzie:
 • 299 mężczyzn rocznik 1999,
 • 29 mężczyzn - starsze roczniki,
 • 2 kobiety.
Promocja Powiatu
Starostwo Powiatowe wsparło finansowo lub rzeczowo organizację następujących imprez:
1) 13 stycznia w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w pchnięciu kulą oraz VI Otwarty Halowy Mityng Lekkoatletyczny. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał  Starosta Średzki Marcin Bednarz, który przekazał 46 zawodnikom UKS Orkan Środa oraz szkolących ich trenerom imienne stroje sportowe z logo klubu i Powiatu Średzkiego. Efektowne stroje otrzymali: Wojciech Marok, Maciej Palicki, Joanna Stanisławska, Sara Neumann, Roksana Poll, Marcin Senk, Jarosław Guszczak, Wojciech Kaczor, Hubert Pieszke, Anna Kulpińska, Martyna Jankowska, Zofia Łuczak, Zuzanna Kubiak, Kinga Palacz, Mikołaj Wojtuś, Kamil Kusza, Edyta Wojciechowska, Wiktor Wojciechowski, Jakub Wlazły, Ewelina Rozmiarek, Zuzanna Nowak, Magdalena Czwojdrak, Oliwia Frąckowiak, Jolanta Ludwiczak, Zofia Szymkowiak, Gabriela Kicka, Julia Korcz, Martyna Dubert, Weronika Kadłubowicz, Hanna Trójnara, Agata Twardowska, Julia Biesz, Agata Wojciechowska, Marcin Kaczor, Aleksander Kowalewski, Monika Wiśniewska, Paulina Galus, Andrzej Ludwiczak, Dawid Korcz, Aleksandra Chybka, Dominika Wojciechowska, Mateusz Kicki, Paula Hamrol, Wiktoria Jankowiak, Krzysztof Fraś, Amelia Kajdan. A także trenerzy: Mieczysław Kaczor, Marek Zaworski, Andrzej Kobierski, Andrzej Hemmerling, Agnieszka Cichowlas oraz Janusz Szostak. Mistrzostwa Wielkopolski w pchnięciu kulą oraz VI Otwarty Halowy Mityng Lekkoatletyczny zgromadziły blisko 250 zawodników z całej Wielkopolski. Zawody zorganizowali: UKS Orkan Środa Wlkp., Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki, Zespół Szkół Rolniczych, Urząd Miasta i Gminy Środa oraz Starostwo Powiatowe.
2) 14 stycznia odbył się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Środzie Wielkopolskiej organizatorzy przedsięwzięcia zebrali blisko 80 tys. zł. Dary na licytację przekazał także Starosta Średzki Marcin Bednarz. Rower damski „od Starosty" został sprzedany za 550 zł w Sulęcinku, a wieczne pióro wraz z kalendarzem z limitowanej edycji wydanej z okazji 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego - za 700 zł w Środzie. Rower na średzką licytację przekazał ponadto Samorząd Powiatu Średzkiego. Jednoślad został nabyty za 1100 zł.    

Nabory na wolne stanowiska pracy 
5 stycznia 2018 r. został ogłoszony nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa i Dróg. Kandydaci mogą składać swoje oferty do 31 stycznia 2018 r.  

17 stycznia 2018 r. został ogłoszony nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów na ¼ etatu. Kandydaci mogą składać swoje oferty do 31 stycznia 2018 r.  
17 stycznia 2018 r. został ogłoszony nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu. Kandydaci mogą składać swoje oferty do 29 stycznia 2018 r.  

Bieżąca działalność  Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o.
W związku z realizacją zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska" spółka przeprowadziła następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. PCI/1/2017 "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o." (dot. piasku) - ogłoszenie z dnia 20.12.2017 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę KAS-BUD Beton i Kruszywa Sp. z o.o., która zaoferowała kwotę 51.000,00zł netto (zamówienie podstawowe) i 510.000,00zł netto (zamówienie objęte prawem opcji).
2. PCI/2/2017 "Dostawa paliw płynnych na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o." - ogłoszenie  z dnia 20.12.2017 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: BGW Sp. z o.o. z Poznania, która zaoferowała cenę jednostkową 3,42zł netto/litr (zamówienie podstawowe i zamówienie objęte prawem opcji).
3. PCI/3/2017 "Usługa transportowa gruntu rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o." -ogłoszenie z dnia 22.12.2017 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z Pyzdr, która zaoferowała kwotę 16.750,00zł netto (zamówienie podstawowe) i 385.250,00zł netto (zamówienie objęte prawem opcji), tj. 16,75zł netto/m3.
4. PCI/1/2018 "Zakup i dostawa materiałów budowlanych - kruszywa granitowego do realizacji zadań spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o." - ogłoszenie z dnia 02.01.2018r., termin składania ofert upływa 8.02.2018 r.
5. PCI/2/2018 "Zakup i dostawa materiałów budowlanych - kruszywo stabilizowane cementem do realizacji zadań spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o." - ogłoszenie z dnia 17.12.2017 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: KAS-BUD Beton i Kruszywa Sp. z o.o., która zaoferowała kwotę 99.000,00zł netto (zamówienie podstawowe) i 851.400,00zł netto (zamówienie objęte prawem opcji).    

Bezrobocie w Powiecie
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż stopa bezrobocia wg. GUS na koniec grudnia 2017r. wynosi, dla:
 • kraju 6,6%
 • województwa wielkopolskiego 3,7%
 • powiatu średzkiego 6,4%.

Na koniec grudnia 2017r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1485 osób i zmniejszyła się o 32 osoby w stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec listopada 2017r.
Ponadto informuje, że:
1) Od 13 grudnia 2017r. do 24.01.2018r. staże rozpoczęły 53 osoby bezrobotne.
2) Na dzień 24 stycznia 2018r. monitorowane są 82 umowy o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:
 • z 2016r. - 9 umów
 • z 2017r. - 73 umowy
3) Na dzień 24 stycznia 2018r. monitorowanych jest 78 trwających umów refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w tym:
 • z 2015r. - 12 umów
 • z 2016r. - 42 umowy
 • z 2017r.  - 24 umowy 
4) Na dzień 24 stycznia 2018r. monitorowanych i miesięcznie rozliczanych jest 11 umów o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
5) Zakończyły następujące szkolenia grupowe:
 • zakończyło się szkolenie grupowe dla 16 osób bezrobotnych pn. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych, fakturowaniem oraz kursem komputerowym zakończonym egzaminem ECDL" w terminie od 4 do 22 grudnia 2017r. w ramach POWER III. Szkolenie ukończyło 15 osób, 1 osoba w trakcie szkolenia podjęła pracę i nie ukończyła szkolenia.
 • zakończyło się szkolenie grupowe dla 16 osób bezrobotnych pn. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych „WJO" w terminie od 1 do 13 grudnia 2017r. w ramach POWER III. Szkolenie ukończyło 15 osób, 1 osoba zrezygnowała.
 • zakończyło się szkolenie grupowe dla 16 osób bezrobotnych pn. „Spawanie blach i rur metodą MAG (135) i TIG (141) w terminie od 1 do 22 grudnia 2017r. w ramach POWER III.
6) Zorganizowano następujące giełdy pracy:
 • 14 grudnia 2017r. dla firmy GI Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na stanowisko czynności magazynowe, miejsce pracy Gądki, skierowano 20 osób,
 • 28 grudnia 2017r. dla firmy DHL Supply Chain z siedzibą w Warszawie, na stanowisko operator wózków jezdniowych (widłowych), miejsce wykonywania pracy Robakowo, skierowano 22 osoby, zatrudniono 2, w rekrutacji 2 osoby,
 • 16 stycznia 2018r. dla firmy  firmy DHL Supply Chain z siedzibą w Warszawie, na stanowisko operator wózków jezdniowych (widłowych), miejsce wykonywania pracy Robakowo, skierowano 7 osób.
Ponadto informuję, że 9 stycznia br. został podpisany akt notarialny sprzedaży gruntów o powierzchni 5,3 ha przy DW 432 (kierunek Zaniemyśl) przez spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o. o. Spółka sprzedała te doskonale położone grunty za kwotę ponad 4 mln zł netto Firmie Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie. Teren ten posiada dostęp do niezbędnej infrastruktury - gazu, wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej."    

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok - do pobrania (plik pdf)
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 przedstawił Przewodniczący Komisji radny pan Stefan Kominek - do pobrania (plik pdf)  

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały: 
 • Nr LVI/436/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za".
 • Nr LVI/437/2018 - w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za".
 • Nr LVI/438/2018 - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIV/400///2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  Uchwała została podjęta 13 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym się".
 • Nr LVI/439/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie odcinka rzeki Kanał Miłosławski od ujścia Kanału Miłosławskiego do rzeki Moskawa na długości 6,0 km",
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za".
 • Nr LVI/440/2018 - zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwa informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych, Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za". - Nr LVI/441/2018 - zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim,
  Uchwała została podjęta 13 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym się".
 • Nr LVI/442/2018 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za".
 • Nr LVI/443/2018 - zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w charakterze członka zwyczajnego,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za".
 • Nr LVI/444/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Mączniki i OSP Środa Wielkopolska,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za".
 • Nr LVI/445/2018 - zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za"
 • Nr LVI/446/2018 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31.12.2028 roku Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za".
 • Nr LVI/447/2018 - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033, Uchwała została podjęta 13 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym się'.
 • Nr LVI/448/2018 - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,
  Uchwała została podjęta 13 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym się".
 • Nr LVI/449/2018 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja Rowu Topolskiego od km 0+000 do km 4+290 Jarosławiec - Środa Wielkopolska.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za" ( zmieniła się liczba radnych uczestniczących w sesji).    

W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski" nikt nie zabrał głosu.  

Wobec zrealizowania porządku obrad, LVI sesja Rady Powiatu Średzkiego zakończyła się o godz. 13.45. 

         
baner300x250