A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

Informacja z przebiegu Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

która odbyła się 28 marca 2019 roku o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

29.03.201928 marca 2019 roku o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się IX sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego - Pani Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.  

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został przesłany radnym. Nikt z obecnych radnych nie wniósł do niego żadnych uwag.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż  w okresie międzysesyjnym miała ona przyjemność wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rady uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach i różnego rodzaju spotkaniach:
 • 22 marca 2019 roku w uroczystym przekazaniu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozyskanego w 2018 roku dla OSP w Mącznikach. Samorząd Powiatu Średzkiego współfinansował zakup tego samochodu.
 • 23 marca 2019 roku w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Zaniemyślu za rok 2018, a następnie w uroczystych obchodach 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Zwoli.

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni otrzymali w formie elektronicznej - do pobrania (plik pdf).

W następnym punkcie porządku obrad rozpatrzono:
 • Informacje Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Średzkim - do pobrania (plik pdf). Na pytania dotyczące przedmiotowej informacji odpowiadał Paweł Wawrzyniak - Komendant Komendy Powiatowej Policji.
 • Informacje Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony pożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf).
 • Informacje o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla powiatu średzkiego - do pobrania (plik pdf). 
W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:              
 • Uchwała nr IX/50/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 glosami ,,za''.             
 • Uchwała nr IX/51/2019 w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za''.             
 • Uchwała nr IX/52/2019 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)'' w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za''.               
 • Uchwała nr IX/53/2019 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za''.               
 • Uchwała nr IX/54/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: ,,Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego'' na lata 2015-2024.
  Uchwała została przyjęta 14 glosami ,,za'' przy 2 głosach ,,wstrzymujących się''.   
 • Uchwała nr IX/55/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2033.
  Uchwała została przyjęta 15 głosami ,,za'' przy 1 głosie ,,wstrzymującym się''.             
 •  Uchwała nr IX/56/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
  Uchwała została przyjęta 14 głosami ,,za'' przy 2 głosach ,,wstrzymujących się''. 
 • Oświadczenie w sprawie stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w kwestii bardzo trudnej sytuacji na rynkach rolnych, głównie trzody chlewnej.
  Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie 16 głosami ,,za''.  
Kolejne dwa punkty porządku obrad, czyli ,,Interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach'' oraz ,,Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach'' ze względu na brak interpelacji złożonych przez radnych zostały wyczerpane w sposób bierny.  

W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski" głos zabrali: Pani Przewodnicząca, radny Marcin Bednarz, Starosta Ernest Iwańczuk, radna Agnieszka Król, radny Piotr Kasprzak, radny Bogusław Biernat, Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka, Adam Trawiński - Likwidator Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o., Aneta Kłopot-Wartecka.   

IX Sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 1209 zamknęła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała.    


Sesję można oglądać on-line pod adresem: https://youtu.be/lybtPAI5Tk4

baner300x250