A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Starosta Średzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej

Starosta Średzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza Powiatu Średzkiego w Środzie Wielkopolskiej

- zgłoszenia należy składać w terminie do 20 października 2017 r.

22.08.2017


STAROSTA ŚREDZKI
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SEKRETARZA POWIATU ŚREDZKIEGO

w  Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
1. Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie wyższe magisterskie,
b)    co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz 902 ze zmianami), w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w ww. jednostkach, oraz co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych, 
c)    obywatelstwo polskie,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
h)    znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na ww. stanowisku,
i)     wysoka kultura osobista,
h)  umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres.
 
2. Wymagania preferowane

a)    kwalifikacje z zakresu prawa, ekonomii, administracji, zarządzania,
b)    kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku o charakterze menadżerskim w jednostkach samorządu terytorialnego, w ich jednostkach organizacyjnych, spółkach komunalnych,
c)    wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego,
d)    umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy koncepcyjnej,
e)    umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
f)     umiejętność zarządzania zespołem,
g)    umiejętności interpersonalne i negocjacyjne, asertywność
h)    kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
i)     ukierunkowanie na  samokształcenie i doskonalenie zawodowe.


3. Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku:

a)    podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie Starostwa,
b)    opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz opiniowanie pod względem merytorycznym regulaminów bądź statutów powiatowych jednostek organizacyjnych,
c)    koordynowanie prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu, udział w posiedzeniach Zarządu oraz nadzorowanie wykonania decyzji Zarządu,
d)    koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
e)    kierowanie pracami Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji oraz pracami Biura Rady,
f)     prowadzenie spraw dot. kontroli zarządczej i przeprowadzania audytu w Powiecie,
g)    koordynowanie działań związanych z wyborami i referendami.    

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.


 Praca stojąco-siedząca, przy komputerze. Miejsce pracy znajduje się na parterze -  dostęp do windy.  

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu lipcu 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył  6%.
  
6. Wymagane dokumenty:

a)     kwestionariusz osobowy (wzór dostępny na stronie http://bip.powiatsredzki.pl „Praca w Starostwie" lub w siedzibie Starostwa),
b)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, dodatkowe kwalifikacje,
c)     informacja zwierająca szczegółowy opis wykonywanych zadań i obowiązków, które potwierdzą posiadane doświadczenie i umiejętności - zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu w pkt 2  b) d) e) f).
d)    zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata,  że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na niniejszym stanowisku,
f)     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,
g)    kandydat będący osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
h)     podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922)."
i)      kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. zobowiązany jest do złożenia właściwemu organowi oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, podając w niej datę złożenia oraz organ, któremu zostało ono przedłożone (Dz. U. z 2016 poz 1721 ze zmianami- art. 4 pkt 32, art. 7 ust 2, 3, 3a, art. 8 pkt 31)    

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przyul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp., elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) znajdującą się na stronie internetowej www.powiatsredzki.pl w przypadku opatrzenia wymaganych dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu Średzkiego, w terminie do dnia 20 października 2017 r. Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   /bip.powiatsredzki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przy ul. Daszyńskiego 5.  


Starosta Średzki

/-/ Marcin Bednarz


Środa Wielkopolska, 22 sierpnia 2017 r.    
baner300x250