A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Powiatu Średzkiego

Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Powiatu Średzkiego

która odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7.

18.05.2017


Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Powiatu Średzkiego, która odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 1300 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7.
         
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
8. Przedstawienie treści uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2016 rok.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
10. Przedstawienie treści uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok.
11. Przedstawienie stanowisk Komisji Rady oceniających wykonanie budżetu za 2016 rok.
12. Dyskusja.
13. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
14. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Wielkopolskiej za 2016 rok.
15. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych,
2) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego,
3) okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe,
4) nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania,
5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030,
6) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie Sesji.                                                                                                


Przewodniczący Rady 
/-/Ewa Kusik
 Projekty uchwał przygotowane na sesje dostępne są na stronie internetowej Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Prawo" - "Projekty uchwał Rady Powiatu"

baner300x250