A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy z 11 sierpnia br.

21.08.2017
        Zasady te dotyczą mieszkańców gmin wskazanych w  załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017, poz. 1547). W ww. załączniku zostały wymienione wszystkie gminy powiatu średzkiego. Pomoc dla poszkodowanych jest udzielana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  

Wartości zasiłków celowych, które mogą otrzymać poszkodowani to:

1.       do 6.000 złotych:

 • pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o środki własne;
 • podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny/ miejski ośrodek pomocy społecznej;
 • wypłaty zasiłków dokonywane będą przez gminne/ miejskie ośrodki pomocy społecznej;

2.      
do 20.000 złotych:
 
 • pomoc przysługuje na remont uszkodzonego budynku / lokalu mieszkalnego (za budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności budynek inwentarski), który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi;
 • pomoc przyznawana jest w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym;
 • pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej, może być on złożony ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana z urzędu za zgodą osoby uprawnionej;
 • pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych;
 • kwotę pomocy pomniejsza się o wartość zasiłku celowego w wysokości  6.000 złotych przyznanego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych;
 • w szczególnych przypadkach, uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami osób uprawnionych oraz skala szkód w budynkach/lokalach, wojewoda może wnioskować do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków w kwocie wyższej niż 20.000 złotych;
 • wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty 100.000 złotych, przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku /lokalu  mieszkalnym (w tym także budynków gospodarczych);

3.       do 200.000 złotych:


 • pomoc przysługuje na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego, odtworzenie budynku / lokalu mieszkalnego w innym miejscu lub o innych wymiarach, zakupu budynku /lokalu mieszkalnego wraz z gruntem lub zakupu działki budowlanej; - pomoc może zostać przyznana jeżeli zniszczony budynek mieszkalny posiada decyzję o nakazie rozbiórki;
 • w przypadku budynku gospodarczego wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty 100.000 złotych;
 • kwotę pomocy pomniejsza się o wartość zasiłku celowego w wysokości  6.000 złotych przyznanego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych;
 • z kwoty przyznanego zasiłku mogą być sfinansowane koszty rozbiórki zniszczonego budynku.

Pomoc na remont lub odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego jest udzielana przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego.

W celu uruchomienia środków na zasiłki celowe z budżetu państwa wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) sporządza i przedstawia wojewodzie listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków/lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody i szacowaną wartością zasiłku. Wojewoda dokonuje wstępnej weryfikacji i sporządza zbiorczą listę  zasiłków z terenu województwa i wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Źródło: WZK
baner300x250