A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

5. Wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

      
Miejsce załatwienia sprawy:
   
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Budownictwa, 
I piętro, pokój 230
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15
e-mail Wydziału: budownictwo@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00


Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
 2. W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Po złożeniu przez inwestora w miejscu załatwienia sprawy kompletnego (wraz z wszystkimi załącznikami) wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, organ zawiadamia strony postępowania pisemnie, że zostało wszczęte postępowanie i strony postępowania mogą zapoznać się z całym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu organ może wydać decyzję o przeniesieniu pozwolenia na rozbiórkę .
 4. Po upływie 14 dni od dnia odebrania decyzji o pozwoleniu na budowę przez ostatnią ze stron, decyzja staje się prawomocna.
 5. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Inwestor może złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy załączając dziennik budowy (z wyłączeniem inwestycji polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej) - do pobrania   

Potrzebne dokumenty:
 
 1. wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora - do pobrania
 2. informacja uzupełniająca do wniosku - do pobrania
 3. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
 4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej starostwa oraz w miejscu załatwienia sprawy - do pobrania
 5. zgodę właściciela obiektu;
 6. szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 7. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 8. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 9. inne załączniki określone we wniosku pozwolenia na budowę  

Opłaty:  
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku: - na konto Gminy Środa Wlkp., Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001   Opłata skarbowa wynosi 36 zł za każdy obiekt objęty decyzją pozwolenia na rozbiórkę   Zwolnione od opłaty skarbowej są pozwolenia:

 • wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • dotyczące budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Czas załatwienia sprawy
:  
Decyzję w Wydziale Budownictwa i Dróg wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia podania oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące, o czyim Inwestor zostaje powiadomiony. Sprawy proste są załatwianie w terminie krótszym. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje
:  
Wydanie dziennika rozbiórki
- Inwestor występuje z odrębnym wnioskiem do Wydziału Budownictwa- do pobrania  

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Średzkiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty.    

Podstawa prawna
:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2016.290).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016.23).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015.783)
Inne dokumenty do pobrania  
 1. Wniosek o uzupełnienie sprawy - do pobrania
 2. Wniosek o zwrot dokumentów dołączonych do sprawy - do pobrania

 

baner300x250