A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

7. Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Miejsce załatwienia sprawy:   

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Budownictwa, 
I piętro, pokój 230
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15
e-mail Wydziału:  budownictwo@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00 


 

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych jest konieczne wówczas, gdy inwestor zamierza zrealizować obiekt w odstępstwie od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych tj.:
 • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie,
 • warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.
Planowane odstępstwa nie mogą powodować zagrożenia życia ludzi i bezpieczeństwa mienia, ograniczać dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego, powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska naturalnego. Wniosek sporządzony samodzielnie lub przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Po złożeniu przez inwestora w miejscu załatwienia sprawy kompletnego (wraz z wszystkimi załącznikami) wniosku o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, organ występuje do właściwego ministra o wydanie upoważnienia na wyrażenie zgody na odstępstwo. Po uzyskaniu upoważnienia od ministra starostwo wydaje postanowienie, w którym odmawia wydania zgody na odstępstwo lub wyraża zgodę na odstępstwo.  

Potrzebne dokumenty:
 
 • wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora - do pobrania
 • 2 kpl. załączników graficznych (niezbędne mapy, przekroje poprzeczne, inne obrazujące zakres odstępstwa),
 • oryginał pozytywnej opinii właściwych organów (np. zarządcy drogi publicznej) ,
 • inne opinie i uzgodnienia (wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub kopia decyzji o ustal. lokalizacji, opinia środowiskowa, opinia ZUDP),
 • pozytywna opinia konserwatora zabytków (dot. obiektów usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską).  
W przypadku braku jednego z ww. dokumentów, organ prosi inwestora o uzupełnienie wniosku w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, informując, iż w razie nieuzupełnienia wniosku  sprawa będzie pozostawiona bez rozpatrzenia.  

Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej  

Czas załatwienia sprawy
:  
W przypadku złożenia pełnego kompletu dokumentów, gdy nie istnieje potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zebrania dodatkowych dowodów, sprawa załatwiana jest niezwłocznie. W przeciwnym przypadku tj., gdy potrzeba taka zaistnieje, termin ten wynosi 1 miesiąc od daty złożenia wniosku lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych. Każdorazowo termin ten wydłuża się o okres, w którym sprawa rozpatrywana jest przez odpowiedniego ministra.    

Tryb odwoławczy
:  
Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Średzkiego osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty. 

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2016.290).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016.23).

 

baner300x250