A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

6. Przyjmowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,  
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany, wraz z wymaganą dokumentacją, można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o wydanie pozwolenia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie - do pobrania,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.
Opłaty:               
Opłata skarbowa za pozwolenie:
 • wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 2011 zł.
 • wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł.
 • pozostałe: 506 zł.
Opłatę skarbowa za wydanie pozwolenia należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie - 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
Czas załatwienia sprawy:                      
Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Dodatkowe informacje:    
Wniosek musi zawierać dane zgodne z art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami):
 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2.  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 
 3.  informacje o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, 
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych lub proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 12. informacje o istniejącym lub przewidywanym  oddziaływaniu emisji na środowisko,
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających  na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
 16. proponowane procedury monitorowania  procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
  a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
  b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
 18. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie,
 19. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 20. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 21. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej  wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
 22. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 23. aktualny stan jakości powietrza,
 24. określenie warunków meteorologicznych,
 25. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 26. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska tzn:
 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość  odzysku powstających odpadów,
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 7. postęp naukowo - techniczny.
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:   Art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183, art. 220 ust 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zmianami).
baner300x250