A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Do 2 marca br. trwa nabór na członków Rady Społecznej

działającej przy oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu.

13.02.2020

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu ogłasza nabór do Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu (OT KOWR w Poznaniu).

Rada Społeczna jest gremium doradczym i opiniującym dla Dyrektora OT KOWR w Poznaniu. Do zadań Rady Społecznej należy opiniowanie wniosków Dyrektora OT KOWR w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania OT KOWR w Poznaniu oraz zgłaszanie do Dyrektora OT KOWR wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP położonych na terenie działania OT KOWR w Poznaniu.

W skład Rady Społecznej wchodzi dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR w Poznaniu. Rada Społeczna liczy nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż piętnastu członków. W przypadku gdy więcej niż trzynaście organizacji rolniczych wskaże przedstawicieli, w skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele tych organizacji rolniczych, które zrzeszają największą liczbę członków.

Przedstawicieli do Rady Społecznej wskazuje izba rolnicza oraz organizacje rolnicze, które posiadają struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczą co najmniej 700 członków w skali kraju. Kadencja Rady Społecznej trwa dwa lata, członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

Składanie wniosków o powołanie przedstawicieli do Rady Społecznej:

 1. Izba rolnicza lub organizacja rolnicza w terminie określonym w pkt. 2.1 składa podpisany przez uprawnione osoby (zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji) do Dyrektora OT KOWR pisemny wniosek o powołanie swoich przedstawicieli do Rady Społecznej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
  1. Termin składania wniosków na członków Rady Społecznej upływa z dniem 02 marca 2020 r.
  2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wraz z załącznikami określonymi w ust. 2 należy złożyć w siedzibie OT KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań – z dopiskiem na kopercie: „Rada Społeczna OT KOWR Poznań”, w terminie określonym w ppkt. 2.1. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za termin złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do OT KOWR.
  3. Kserokopię statutu,
  4. Odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku – w przypadku wniosku składanego przez organizacje rolnicze,
  5. Dane kontaktowe do zgłaszanego przedstawiciela w Radzie Społecznej (imię nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu),
  6. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków lub oświadczenie tej organizacji o liczbie członków. (dokumenty potwierdzające członkostwo w organizacji rolniczej co najmniej 700 członków nie mogą zawierać danych osobowych pozwalających na identyfikację poszczególnych członków organizacji)

Pełna treść Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR znajduje się na stronie:

 http://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/zarzadzenie-nr-21-2018-z-dyrektora-generalnego-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-z-dnia-05-lutego-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-rad-spolecznych-dzialajacych-przy-oddzialach-terenowych-krajowego-osrodka-wsparcia-rolnictwa-zmienione-zarzadzeniem-nr-35-2018-z-z-dnia-05-03-2018-r-oraz-zarzadzeniem-nr-43-2018-z-z-dnia-12-03-2018-r

baner300x250