A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1. Wydanie pozwolenia na budowę.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Budownictwa, 
I piętro, pokój 230
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15

e-mail Wydziału:  budownictwo@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.

 • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500

lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
 2. W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Po złożeniu przez inwestora w miejscu załatwienia sprawy kompletnego (wraz z wszystkimi załącznikami) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, organ zawiadamia inwestora pisemnie, że zostało wszczęte postępowanie i strony postępowania mogą zapoznać się z całym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu organ może wydać decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, chyba że strony zgłosiły nowe wnioski dowodowe.
 4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia projektu budowlanego we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
 5. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestor może złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy załączając dziennik budowy (z wyłączeniem inwestycji polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej)
 6. Po upływie 14 dni od dnia odebrania decyzji o pozwoleniu na budowę przez ostatnią ze stron, decyzja staje się prawomocna.  

Potrzebne dokumenty:  
 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora - do pobrania
 • Informacja uzupełniająca do wniosku - do pobrania
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej starostwa oraz w miejscu załatwienia sprawy - do pobrania
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • inne załączniki określone we wniosku pozwolenia na budowę
W przypadku braku jednego z ww. dokumentów, organ wzywa inwestora do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, informując, iż w razie nieuzupełnienia wniosku sprawa będzie pozostawiona bez rozpatrzenia.  

Opłaty:
 
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku: - na konto Gminy Środa Wlkp., Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001   Opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:
a) od budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
 • za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł, ale nie więcej niż 539 zł,
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,
 • innego budynku - 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolniczą - 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105 zł,
 • innych budowli - 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł,
b) opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej, Zwolnione od opłaty skarbowej są pozwolenia na budowę:
 • wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • dotyczące budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
 • remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
Czas załatwienia sprawy:  
Do 65 dni od dnia złożenia wniosku. Sprawy proste są załatwianie w terminie krótszym. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Dodatkowe informacje
:  
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od dnia, od którego stała się ostateczna, budowa nie została rozpoczęta, lub budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata. Decyzja, która wygasła nie może być przeniesiona na rzecz innego podmiotu.  

Wydanie dziennika budowy
- Inwestor występuje z odrębnym  wnioskiem do Wydziału Budownictwa i Dróg - do pobrania  

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Średzkiego osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty.  

Podstawa prawna
:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2016.290).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016.23).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015.783)
Inne dokumenty do pobrania  
 1. Wniosek o uzupełnienie sprawy - do pobrania
 2. Wniosek o zwrot dokumentów dołączonych do sprawy - do pobrania

 

baner300x250