A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

2. Wydanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Miejsce załatwienia sprawy: 
  
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Budownictwa,  
I piętro, pokój 230
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15
e-mail Wydziału:  budownictwo@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału. Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00


Sposób załatwienia sprawy
 1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
 2. W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Po złożeniu przez inwestora w miejscu załatwienia sprawy kompletnego (wraz z wszystkimi załącznikami) wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, organ zawiadamia inwestora pisemnie, że zostało wszczęte postępowanie i strony postępowania mogą zapoznać się z całym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu organ może wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, chyba że strony zgłosiły nowe wnioski dowodowe
 4. Po upływie 14 dni od dnia odebrania decyzji o pozwoleniu na budowę przez ostatnią ze stron, decyzja staje się prawomocna.
 5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia projektu budowlanego we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 

Potrzebne dokumenty:  
 1. Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora - do pobrania
 2. Informacja uzupełniająca do wniosku - do pobrania
 3. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
 4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na obowiązującym druku, dostępnym na stronie internetowej starostwa oraz w miejscu załatwienia sprawy - do pobrania
 5. dziennik budowy (do wglądu), w przypadku, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę upłynęło więcej niż trzy lata.
 6. cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego z wykazaniem zmian wprowadzonych w stosunku do projektu pierwotnego
 7. w przypadku zmian naruszających zapisy decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego należy dołączyć prawomocną decyzję o zmianie warunków zabudowy  

W przypadku braku jednego z ww. dokumentów, organ wzywa inwestora do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, informując, iż w razie nieuzupełnienia wniosku sprawa będzie pozostawiona bez rozpatrzenia.


Opłaty:  
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku: - na konto Gminy Środa Wlkp., Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001   Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od zmian w projekcie.  
Zwolnione od opłaty skarbowej są pozwolenia na budowę:
 • wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • dotyczące budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Czas załatwienia sprawy
:
Decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten wynosi 2 miesiące, o czyim Inwestor zostaje powiadomiony. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje
:  
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne. Istotne zmiany to zmiany dotyczące:
 1. zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji ,
 3. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. zmiany dla których konieczne jest uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Tryb odwoławczy
:  
Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Średzkiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty.  

Podstawa prawna
:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2016.290).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016.23).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015.783)
Inne dokumenty do pobrania  
 1. Wniosek o uzupełnienie sprawy - do pobrania
 2. Wniosek o zwrot dokumentów dołączonych do sprawy - do pobrania

baner300x250