A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

6. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Budownictwa,  
I piętro, pokój 230
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15
e-mail Wydziału: budownictwo@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00 


 

Sposób załatwienia sprawy

 
  1. Wniosek sporządzony przy użyciu obowiązującego formularza dostępnego na stronie internetowej oraz miejscu załatwienia sprawy, wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty
  2. Po złożeniu przez inwestora w miejscu załatwienia sprawy kompletnego (wraz z wszystkimi załącznikami) wniosku o wydanie zaświadczenia, organ wydaje zaświadczenie.
  3. W przypadku braków w przedłożonym wniosku organ postanowieniem odmawia wydania zaświadczenia.  

Potrzebne dokumenty:  
  1. Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora - do pobrania
  2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł. uiszczoną na konto Gminy Środa Wlkp., Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001,. 3.      inwentaryzację lokalu, sporządzoną przez uprawnioną osobę  

Opłaty:
 
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku: - na konto Gminy Środa Wlkp., Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001   Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł za każde zaświadczenie.  

Czas załatwienia sprawy
:
Do 7 dniu od dnia złożenia wniosku.  

Dodatkowe informacje:
Samodzielnym lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne  

Tryb odwoławczy
:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Średzkiego  

Podstawa prawna
:
  • Art. 2 ust 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783)
 
baner300x250