A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1f. Rejestracja pojazdu powierzonego podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną

Miejsce załatwienia sprawy:     
Starostwo Powiatowe z siedzibą:
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Ignacego Daszyńskiego 5 
Wydział Komunikacji i Transportu z siedzibą
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 40 fax 61 102 11 59
e-mail: komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.
       
Sposób załatwienia sprawy:           
Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny na stronie internetowej oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wniosek o rejestrację składa właściciel/właściciele pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Jeśli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć jeden z właścicieli z pełnomocnictwem od pozostałych właścicieli. Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo - do pobrania  (plik doc) 
Wniosek można również złożyć przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą -http://www.powiatsredzki.pl/bip/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html  
 
Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek - do pobrania  (plik doc),
 • dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu,
 • pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności - do pobrania (plik doc).
Pojazdy sprowadzone z zagranicy:
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, (dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki", sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej) - jeśli właściciel nie posiada jeszcze dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, istnieje możliwość dokonania rejestracji warunkowej - właściciel musi wówczas złożyć oświadczenie, iż nie sprzeda pojazdu między dniem rejestracji pojazdu a dniem odbioru dowodu rejestracyjnego, oraz że dostarczy stosowny dokument przed zamówieniem dowodu rejestracyjnego - do pobrania (plik doc),
 • dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, w przypadku dowodów rejestracyjnych, w których nie ma zapisanych dodatkowych adnotacji, klient ma prawo nieprzedłożenia tłumaczeń,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu - jeśli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jego badanie techniczne zgodnie z polskimi przepisami nie jest już ważne,
 • zaświadczenie o wykonaniu dodatkowego badania technicznego z ustalonymi brakującymi parametrami technicznymi pojazdu - jeśli pojazd został sprowadzony z zagranicy, jego badanie techniczne okresowe jest ważne zgodnie z polskimi przepisami, ale w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisanych wszystkich parametrów, które wpisywane są w polskim dowodzie rejestracyjnym,
 • dowód uiszczenia opłaty na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za recykling pojazdu. Przedmiotową opłatę uiszcza wprowadzający pojazd do kraju (dotyczy samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i samochodów ciężarowych mających dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony)  - tylko w przypadku pojazdów sprowadzonych na terytorium kraju przed 01.01.2016 r.,
 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie importera o braku tablic rejestracyjnych pojazdu - do pobrania (plik doc),
 • dowód osobisty do wglądu.  
Pojazd nowy:
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub oświadczenie wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium  kraju (dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju "samochodowy inny" podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki", sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej),
 • dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. 

Opłaty: 
Opłata za rejestrację pojazdu obejmująca wydanie: dowodu rejestracyjnego, nalepki na szybę,  znaku legalizacyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu - jeżeli jest wymagana,  tablic rejestracyjnych oraz opłata ewidencyjna wynosi

1) dla pojazdów sprowadzonych:
 • dla samochodu - 256 zł,
 • dla motocykla- 197 zł,
 • dla ciągnika rolniczego, przyczepy - 121,50 zł.
 • dla motoroweru - 111,50 zł.
2) dla pojazdów nowych wynosi:
 • dla samochodu - 180,50 zł
 • dla motocykla - 121,50 zł
 • dla ciągnika rolniczego,przyczepy -121,50 zł
 • dla motoroweru - 111,50 zł.  
Opłatę za rejestrację pojazdu należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207   
 
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo.   
 
Opłatę można uiścić: 
- gotówką w punkcie kasowym  w poczekalni Wydziału Komunikacji i Transportu (prowizja 1,50zł)
- kartą przy stanowisku obsługi w Wydziale Komunikacji i Transportu (prowizja 2,00zł).  
 
Opłata na NFOŚiGW - za recykling pojazdu - 500,00 zł DOTYCZY POJAZDÓW SPROWADZONYCH DO POLSKI PRZED 01.01.2016r.   
Opłatę zobowiązany jest uiścić wprowadzający pojazd (importer) na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej    BGK III Oddział w Warszawie Nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cechy identyfikacyjnej numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, którego ta opłata dotyczy.  

Czas załatwienia sprawy:          
1-2 dni, wg kolejności złożonych wniosków. Termin oczekiwania na odbiór dowodu rejestracyjnego stałego i karty pojazdu wynosi około 3 tygodni. O odbiorze dowodu rejestracyjnego właściciel może zostać powiadomiony SMS-em (jeśli poda we wniosku nr telefonu). Jednakże wniosek o rejestrację może być rozpatrywany do miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.          
Informację czy dowód jest do odbioru można uzyskać pod nr tel. 61 102 11 40 oraz na stronie internetowej www.info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html          
 
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji w sprawach rejestracji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego.   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych osobowych w celu rejestracji/wyrejestrowania pojazdu".

Klauzula informacyjna      
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska jest Starosta Średzki.
1. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2. podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rejestracji/wyrejestrowania pojazdu.
3. posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
4. Może Pan/Pani skontaktować się inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w    Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, iod@powiatsredzki.pl   
5. Jeżeli uważa Pani/Pan, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa);
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu wyrejestrowania pojazdu czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dodatkowa zgoda:
Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu informacji w celu rejestracji/wyrejestrowania pojazdu.    

Podstawa prawna:                                       
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j.Dz. U. z 2018r., poz.1990. ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r., poz. 457);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników ( Dz. U. z 2016r. poz.689) 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz.1377 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 578 ze zmianami).

 

baner300x250