A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1g. Czasowa rejestracja pojazdu - w celu umożliwienia przeprowadzenia badania technicznego lub naprawy

Miejsce załatwienia sprawy:     
Starostwo Powiatowe z siedzibą:
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Ignacego Daszyńskiego 5 
Wydział Komunikacji i Transportu z siedzibą
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 40 fax 61 102 11 59
e-mail: komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • poniedziałki: 8.00 - 16.00,
 • wtorki - piątki: 7.00 - 15.00.
       
Sposób załatwienia sprawy:           
Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny na stronie internetowej oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wniosek o rejestrację składa właściciel/właściciele pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Jeśli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć jeden z właścicieli z pełnomocnictwem od pozostałych właścicieli. Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo - do pobrania  (plik doc) 
Wniosek można również złożyć przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą -http://www.powiatsredzki.pl/bip/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html  
 
Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek - do pobrania (plik doc) ,
 • dowód własności pojazdu (wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności),
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, w przypadku dowodów rejestracyjnych, w których nie ma zapisanych dodatkowych adnotacji, klient ma prawo nieprzedłożenia tłumaczeń,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, (dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki", sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej),
 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie importera o braku tablic rejestracyjnych pojazdu - do pobrania (plik doc),
 • dowód uiszczenia opłaty na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za recykling pojazdu. Przedmiotową opłatę uiszcza wprowadzający pojazd do kraju (dotyczy samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i samochodów ciężarowych mających dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony) - tylko w przypadku gdy pojazd został sprowadzony do Polski przed 01.01.2016r.
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację pojazdu,
 • pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu, jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności - do pobrania (plik doc).

Opłaty: 
Opłata za rejestrację pojazdu obejmująca wydanie: znaku legalizacyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz opłata ewidencyjna, wynosi:
 • dla samochodu - 62 zł.,
 • dla motocykla, ciągnika rolniczego, motoroweru - 37,75 zł.,
 • dla przyczepy - 40,75 zł.  
Opłatę za rejestrację pojazdu należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207   
 
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo.   
 
Opłatę można uiścić: 
- gotówką w punkcie kasowym  w Wydziale Komunikacji i Transportu (prowizja 2,00zł) 
- kartą przy stanowisku obsługi w Wydziale Komunikacji i Transportu (prowizja 2,00zł)   
 
Opłata na NFOŚiGW - za recykling pojazdu - 500,00 zł DOTYCZY POJAZDÓW SPROWADZONYCH DO POLSKI PRZED 01.01.2016r.   
Opłatę zobowiązany jest uiścić wprowadzający pojazd (importer) na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej BGK III Oddział w Warszawie Nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cechy identyfikacyjnej numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, którego ta opłata dotyczy.  
 
Czas załatwienia sprawy:          
1-2 dni, wg kolejności złożonych wniosków. Jednakże wniosek o rejestrację może być rozpatrywany do miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.             
 
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji w sprawach rejestracji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego.   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych osobowych w celu rejestracji/wyrejestrowania pojazdu".

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska jest Starosta Średzki.
1. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2. podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rejestracji/wyrejestrowania pojazdu.
3. posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
4. Może Pan/Pani skontaktować się inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w    Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, iod@powiatsredzki.pl   
5. Jeżeli uważa Pani/Pan, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa);
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu wyrejestrowania pojazdu czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Dodatkowa zgoda:
Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu informacji w celu rejestracji/wyrejestrowania pojazdu.    

Podstawa prawna:                                       
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r., poz. 457);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników ( Dz. U. z 2016r. poz.689) 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2018r., poz. 2096 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016r. poz.1377 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 578 ze zmianami).

 

baner300x250