A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

5g. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 40,
fax 61 286 67 31
e-mail: komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.
 
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy.  
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Sposób załatwienia sprawy:          
Przy złożeniu wniosku obowiązuje oryginalny druk dostępny na stronie internetowej oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wniosek o czasowe wycofanie składa właściciel/właściciele pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Jeśli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć jeden z właścicieli z pełnomocnictwem od pozostałych właścicieli.
Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo - do pobrania (plik doc).

Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek - do pobrania (plik doc),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód uiszczenia opłaty za wycofanie pojazdu z ruchu

Opłaty: 
Opłata za czasowe wycofanie z ruchu wynosi maksymalnie 150,00zł.
W tym:
 • pierwsze dwa miesiące - 80,00 zł
 • od 3 do 12 miesiąca - 4,00 zł za miesiąc
 • od 13 do 24 miesiąca - 2,00 zł za miesiąc
 • od 25 do 48 miesiąca - 0,25 zł za miesiąc

Opłatę za wycofanie pojazdu należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  -PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207

Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni (rodzice), zstępni (dzieci) lub rodzeństwo.

Opłatę można uiścić: - gotówką na parterze Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (prowizja 1,80zł) - kartą na parterze Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (bez prowizji) - kartą w Wydziale Komunikacji i Transportu podczas odbioru tablic rej. (prowizja 2,00zł)

Czas załatwienia sprawy:          
1-2 dni, wg kolejności złożonych wniosków. Jednakże wniosek może być rozpatrywany do miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.                       

Tryb odwoławczy:   
Od decyzji w sprawach rejestracji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty.

Podstawa prawna:                     
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z późn.zm.);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. z 2016 r.poz. 1038);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1088 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2017r., poz. 1257);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r. poz.681);
 • rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004r. poz. 285 nr 2856 z późn. zm.).

 

baner300x250