A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3a. Wydawanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 50
fax 61 286 67 31
e-mail Wydziału:  komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wzór wniosku dostępny jest w miejscu załatwienia sprawy oraz na stronie internetowej. O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu - do pobrania (plik doc).

Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o wydanie zaświadczenia - do pobrania  (plik doc),
 • oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy - do pobrania  (plik doc),
 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem  - do pobrania  (plik doc),

Opłaty: 
Opłata za wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł. Opłata za wydanie wypisu z  zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis. Opłatę uiszcza się łącznie za zaświadczenie i odpowiednią ilość wypisów.
Opłatę za wydanie zaświadczenia i wydanie wypisów z zaświadczenia należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207

Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Opłaty można dokonać w siedzibie Starostwa na parterze w Punkcie Obsługi Klienta gotówką (prowizja 1,80zł) lub kartą płatniczą. W sytuacji gdy przedsiębiorca wykona przelew z konta należy przedłożyć potwierdzenie przelewu.  

Czas załatwienia sprawy:           
Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje:
Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zaświadczenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o jego zmianę.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym, sprzedaż pojazdu), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację.   

Właściwość miejscowa:
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta.  

Podstawa prawna:              
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r.r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014r., poz. 961);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257)

 

baner300x250