A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3b. Zmiana pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne (bez zmiany ilości pojazdów)

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 50
fax 61 286 67 31
e-mail Wydziału:  komunikacja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
  • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
  • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
  • w piątki - od 7.00 do 16.00.
 
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek o zmianę zaświadczenia składa się w wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wzór wniosku dostępny jest w miejscu załatwienia sprawy oraz na stronie internetowej. Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu - do pobrania (plik doc)

Potrzebne dokumenty:   
  • wniosek o zmianę pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia - do pobrania  (plik doc),
  • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem  - do pobrania  (plik doc),
 
Opłaty: 
Za zmianę pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne bez zmiany ilości pojazdów nie jest pobierana opłata.
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Opłaty można dokonać w siedzibie Starostwa na parterze w Punkcie Obsługi Klienta gotówką (prowizja 1,80 zł) lub kartą płatniczą. W sytuacji gdy przedsiębiorca wykona przelew z konta należy przedłożyć potwierdzenie przelewu.

Czas załatwienia sprawy:           
Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje:
Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zaświadczenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o jego zmianę.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym, sprzedaż pojazdu), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację.   

Właściwość miejscowa:
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta.  

Podstawa prawna:              
  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zmianami);
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r.r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014r., poz. 961);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zmianami);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257)

baner300x250