A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Udzielanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok i ich szczątków z obcego państwa

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5,
tel. 61 285-80-51,  fax 61 285-32-52,
Wydział  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
63-000 Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5
tel. 61 286 62 26, 61 286 62 27, 61 286 62 28
e-mail Wydziału: oks@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 800 do 1600
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 700  do  1500
lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.


Sposób załatwienia sprawy:
 

a) wniosek sporządzony samodzielnie albo przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej lub miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami mogą złożyć w miejscu załatwienia sprawy:

 • najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 • organy wojskowe w myśl przepisów wojskowych,
 • organy państwowe, instytucje, organizacje społeczne,
 • osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
b) wydanie decyzji zezwalającej na przywóz zwłok, szczątków z zagranicy. Decyzja zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.


Potrzebne dokumenty:        
 

a) wniosek osoby uprawnionej do wydania pozwolenia zawiera następujące dane - do pobrania (plik doc)

 • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
 • datę i miejsce zgonu;
 • miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
 • miejsce pochówku;
 • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
 • nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości
b) w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.


Opłaty:    
nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
      
zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, wydaje niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej starosta, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.


Tryb odwoławczy:      
 

od decyzji w sprawach wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i ich szczątków z obcego państwa, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Podstawa prawna:     
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 - ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).  

 
baner300x250