A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Zanim założysz firmę,

czyli to wszystko o czym powinienieś wiedzieć, zanim przystąpisz do realizacji swojego pomysłu na firmę.

Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w życie ustawa Prawo działalności gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy określeniu podmiotów mogących prowadzić działalność gospodarczą i występować jako pracodawca (Dz. U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.). W rozumieniu tej ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i ekspolatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
 
Przedsiębiorcą jest:
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą
 • za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanych przez nich działalności gospodarczej.

 

Osoba prawna - osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osobowość prawną nabywają jednostki organizacyjne w drodze aktu właściwego organu państwowego, koncesji czy wpisu do odpowiedniego rejestru. Osobowość prawną przyznaną szczególnymi przepisami posiadają m.in. przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie czy fundacje. Osobami prawnymi nie są szkoły, jednostki wojskowe, urzędy państwowe czy gminne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Spółki handlowe, czyli spółki od jawnej do akcyjnej, mają obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Działalność osoby fizycznej do końca 2003 roku rejestruje się w urzędzie gminy, dopiero od 1 stycznia 2004 roku wszyscy przedsiębiorcy będą mieli obowiązek rejestracji w KRS.
Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, regulują to przepisy Prawa działalności gospodarczej i innych ustaw, które wymagają różnego rodzaju pozwoleń, upoważnień, zgód i licencji.
 
Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
 • poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magzynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojkowym lub policyjnym
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
 • ochrony osób i mienia
 • transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych
 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych
 • zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywanie przewozów kolejowych
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
 
Zezwolenia wymaga pozostała działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie:
 • ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu
 • ustawy o łączności
 • ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej
 • ustawie o ochronie roślin uprawnych
 • Prawa łowieckiego
 • ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami
 • ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
 
Pojęcia przydatne przy zakładaniu własnej firmy:
 
REGON - numer identyfikacji statystycznej, jest zakodowanym systemem informacji o nazwie firmy, adresie, rodzaju prowadzonej działalności, formie prawno-organizacyjnej, rodzaju własności i sposobie finansowania. Ten numer będzie towarzyszyć Twojej firmie do końca jej istnienia - zmienić go musisz tylko wtedy, gdy zmienisz podstawowy profil działalności. Wraz z REGON-em otrzymasz też określenie Twojej działalności podstawowej i drugorzędnej wg polskiej (PKD) i europejskiej (EKD) klasyfikacji działalności. Z chwilą uzyskania numeru REGON musisz się nim posługiwać we wszystkich dokumentach związanych z wykorzystywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych (np. czynszu lub dzierżawy płaconej gminie). Musisz go także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach a także umieścić na pieczątce firmowej.
 
NIP - wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające organizacji prawnej, podlegają obowiązkowi ewidencji podatkowej i otrzymują numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jest on nadawany tylko raz i dożywotnio - w przypadku osób prawnych i spółek cywilnych oznacza to, że do czasu ich likwidacji. W firmach jednoosobowych NIP osobisty jest tożsamy z NIP-em firmy. Tak samo jak z REGON-em, z chwilą uzyskania NIP musisz się nim posługiwać we wszystkich dokumentach związanych z wykorzystywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych oraz musisz go także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach a także umieścić na pieczątce firmowej.
 
VAT - podatek od towarów i usług; obowiązek płacenia tego podatku spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, sprzedających w ciągu roku towary i usługi o wartości przekraczającej określoną przepisami kwotę (waloryzowaną co roku w związku z inflacją). W tym roku jest to kwota 10 tysięcy EURO (czyli 38 500 złotych). Część firm jet zwolniona z VAT-u. Obejmuje to sprzedających towary i wykonujących usługi wymienione w załączniku nr 2 ustawy o VAT (ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 08.01.1993 r.) oraz nowe firmy, których przewidywany obrót nie przekroczy wartości 10 tysięcy EURO lub proporcjonalnie mniej, jeśli firma rozpocznie działalność w trakcie roku. Składając dokumenty w Urzędzie Skarbowym musisz określić przewidywany tegoroczny obrót Twojej firmy. Jeżeli przysługuje Ci zwolnienie z VAT to w Urzędzie składasz oświadczenie o wyborze zwolnienia lub rezygnacji z niego. Jednak po takiej rezygnacji nigdy już nie możesz wrócić do zwolnienia z podatku VAT, niezależnie od wielkości obrotu w latach następnych. Jeżeli zrezygnowałeś ze zwolnienia z podatku VAT lub takie zwolnienie Ci nie przysługuje, rejestrujesz się jako płatnik podatku VAT, rejestracja taka kosztuje w chwili obecnej 152 zł. Obowiązkową czynnością, ponawianą co rok w terminie do 20 stycznia jest powiadomienie urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, o wyborze formy opodatkowania na ten rok.
 
W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności masz obowiązek zgłoszenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 sierpnia 2001 roku wszyscy przedsiębiorcy dokonujący wpłat składek ZUS-owskich zobowiązani zostali do dokonywania rozliczeń w formie bezgotówkowej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność indywidualną ubezpieczenia społeczne (czyli emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe dlatego muszą one płacić składki od podstawy wynoszącej przynajmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Dokumenty do ZUS można pzrekazywać w formie elektronicznej wykorzystując program PŁATNIK i PŁATNIK przekaz elektroniczny. Więcej informacji na ten temat oraz wszystkie potrzebne formularze, przepisy i informacje prawne można znaleźć pod adresem http://www.zus.gov.pl
 
baner300x250