A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XXXV Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

22.12.2020
Fotografia przedstawia przewodniczącego w trakcie obrad  Rady Powiatu Średzkiego.
 
16 grudnia 2020 roku o godz. 09.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęła się XXXV sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Rada Powiatu postanowiła uczcić minutą ciszy pamięć osób, które zmarły w wyniku COVID-19.
 
W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji.
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami”, które radni uprzednio otrzymali w formie elektronicznej, treść sprawozdania DO POBRANIA.
 
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033.
 
Uchwała nr XXXV/237/2020 wraz z autopoprawkami zaproponowanymi przez Zarząd oraz poprawkami proponowanymi przez Radnych została podjęta 12 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,przeciw’’, 1 głosie ,,wstrzymującym się’’. Dwóch Radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
 
Po tym głosowaniu Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu związanego z podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. wraz z uzasadnieniem Zarządu przedstawił pan Paweł Tomczak – Skarbnik Powiatu.
 
Następie Pan Skarbnik –  odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w uchwałę SO-0952/39/10/Ln/2020 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2021 rok.
DO POBRANIA
 
 Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywne opinie o projekcie budżetu na 2021 rok odczytali:
- Pan Ryszard Grześkowiak – Przewodniczący Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej,
- Pan Bogusław Biernat – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- Pan Jacek Gabała – Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Rozwoju,
- Pan Marcin Nowak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
 
Przygotowane przez Zarząd Powiatu autopoprawki omówił Skarbnik.
 
Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Uchwała nr XXXV/238/2020 została podjęta 11 głosami ,,za’’ przy 1 głosie ,,wstrzymującym się’’. Pięciu Radnych, nie brało udziału w głosowaniu.  
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowana.
 
W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:
 
Uchwała nr XXXV/239/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została podjęta 13 głosami ,,za’’ przy 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXV/240/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXV/241/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania Radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została przyjęta 11 głosami ,,za’’ przy 4 głosach ,,przeciw’’ i 2 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXV/242/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została podjęta 12 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,przeciw’’ i 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXV/243/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została podjęta 10 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,przeciw’’ i 5 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXV/244/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Sejmik Średzki w Środzie Wielkopolskiej.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została podjęta 11 głosami ,,za’’ przy 4 głosach ,,przeciw’’ i 2 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Następnie w wyniki głosowania tajnego Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę nr XXXV/245/2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
 
Zgodnie z protokołem wyników głosowania wyboru Radnego Stefana Kominka na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym udział wzięło 17 radnych obecnych na sesji. Głosów oddano 17 w tym: 16 ważnych, 1 nieważny. Radny Stefan Kominek Otrzymał w tajnym głosowaniu: 12 głosów ,,za’’, 1 głos ,,przeciw’’ i 3 głosy ,,wstrzymujące się’’.
 
Uchwała nr XXXV/246/2020 w sprawie wyznaczenia Radnych do udziału w posiedzeniach Zarządu.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została podjęta 11 głosami ,,za’’ przy 6 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXV/247/2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Grafika przedstawia wyniki głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XXXV/248/2020 w sprawie przystąpienia przez Powiat Średzki do realizacji projektu grantowego p.n.: ,,Mobilność drogą do aktywności w Powiecie Średzkim’’.